مدرس و مشاور مارکتینگ و برندینگ

دوره های بازاریابی، فروش، مدرس بازاریابی و برندسازی

بایگانی اسفند ۱۳۹۵ :: دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی
دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی
آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی
www.khooyeh.com
09122991608
گروه متخصصان مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 16سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، مشاورو مجری بیش از 200 پروژه در حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند، ارتباطات و روابط عمومی در سراسر کشور، مشاور و مدرس بیش از صدها کارخانه در سراسر خاورمیانه، ارایه بیش از 650000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
اجرای پروژه های QS ، بازاریابی، مدیریت و مهندسی فروش، برندینگ و تبلیغات، باشگاه مشتریان و CRM، دپارتمان بازاریابی، توزیع و پخش و فروش مویرگی، اجرای جشنواره های فروش، پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی، استقرار فرآیند های فروش، تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش، اجرای ساده ترین و مناسب ترین روش های فروش و بازاریابی در جهت ارتقا فروش و رضایت مشتری، بهبود عملکرد تیم فروش و بازاریابی، ایجاد واحد CRM، استخدام و بکارگیری منابع انسانی مناسب و اثر بخش با متدهای روز دنیا و آموزش و استقرار آنها در سازمان،تحقیقات بازار و بازاریابی، بازارشناسی و بازارسنجی، منابع انسانی، رفتار مصرف کننده، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روانشناسی فروش،مشاوره در حوزه های مدیریت، QS، بازاریابی، فروش، تبلیغات و ارتباطات، راهکارهای افزایش فروش

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

یکــی از اولیــن بخشــهایی کــه در هــر ســازمان مــورد توجــه قــرار میگیــرد بخــش فــروش اســت چــرا کــه شــریان هــای تامیــن نقدینگــی از آن مســیر میگــذرد امــا در دنیــای امــروز مدیــران هوشــمند میداننــد کــه قلــب تپنــده ســازمان در شــیوه هــای نویــن تــدارکات کالا(ماشــین آلات، قطعــات یدکــی) وخدمــات، خریدهای موثــر (purchasing Efficient) و اشــراف بــه مهــارت هــای مذاکــره و فنــون تنظیــم قراردادهــای تجــاری اســت.
اصــولا مســئولان خریــد یــک نقــش اساســی را در موفقیــت و یــا شکســت مالــی یــک ســازمان ایفــا میکننــد. براســاس مطالعــات آمــاری، فعالیــت هــای مربــوط بــه خریــد میتوانــد در بیــش از 70% کل بودجــه ی یــک ســازمان ســهیم باشــد.
بــرای داشــتن یــک خریــد موفــق بایــد نگاهــی ژرف و موشــکافانه بــه تکنیــک هــای مذاکــره ای داشــت. در عیــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه عــلاوه بــر آگاه بــودن بــه فــن مذاکــره عامــل مهــم دیگــری نیــز تاثیرگــزار میباشــد و آن آمادگــی داشــتن (preparation ) در مرحلــه ی اول اســت. منظــور از آمادگــی، شــناخت دقیــق مقــررات حاکــم بــر قراردادهــا، درج نــکات الزامــی در هــر قــرارداد و همچنیــن شــناخت مزایــا و معایــب کالا و خدمــات )کیفیــت، زمــان، قیمــت( در هــر یــک از تامیــن کننــدگان مــی باشــد.


• نکات و تکنیک های برندسازی در صنعت سیمان و صنایع وابسته
• ارتقــای مهــارت هــای حرفــه ای در مذاکــره و تنظیــم قراردادهــای تجــاری ( خرید,فروش و حمل و نقل وبیمه)
• بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات مدیــران در تنظیــم قراردادهــا خریــد وفــروش (نکات موفقیت آمیزو زیان آور)
• تبیین نقاط تمایز سازمان های موفق و الگوبرداری از آنها (Benchmarking)
• مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت سیمان و صنایع وابسته
• ایجاد فرصت برای شناسایی تامین کنندگان، فروشندگان وتجار
• آشــنایی مدیــران و کارشناســان خریــد بــا ضــرورت هــای کســب اطلاعــات کامل در استعلام از نگاه تامین کنندگان ( قیمت،کیفی، زمان تحویل)

• ارائــه تجربیــات بــرون ســپاری در کارخانجــات ســیمان، قراردادهــای ناقــص (contracts Incomplete ) و مذاکرات مجدد (Renegotiation )
• آشــنایی بــا شــیوه صحیــح اســتعلام گیــری، ارایــه فــرم هــای استاندارداســتعلام وتنظیم اسناد مالی برای حسابداری
• انتخــاب صحیــح تامیــن کننــدگان براســاس شــاخصه هــای کیفــی وکمــی (CBE) و (TBE)
• انواع مشتریان سیمان و تکنیک ها برخورد با آنها

• تکنیک ها و روش های متقاعد سازی
• فرمول SUB در فروش سیمان

• تکنیک Smart در بازاریابی و فروش


دوره های بازریابی، فروش، برند، تبلیغات و مذاکره

 

استفاده از محصولات شوینده نزدیک عید بیشتر می‌شود. در این ایام تبلیغات محیطی پربیننده‌ترین نوع تبلیغات است و بعد از آن تبلیغات تلویزیونی بیشترین اثربخشی را دارد اما شرکت‌های شوینده می‌توانند از آفر (OFFER) گذاشتن استفاده کنند که یکی از استراتژی‌های موثر در دوران بحران اقتصادی است

- خانه تکانی رسمی است که هرساله خانواده‌های ایرانی آن را انجام می‌دهند و حساسیت خاصی نیز روی آن دارند؛ به طوری که گویی بدون خانه تکانی سال برای آنها تحویل نمی‌شود. با توجه به اینکه ایرانیان از دیرباز به تمیزی و پاکی اهمیت می‌دهند و این موضوع در ایام نزدیک عید پررنگ‌تر می‌شود، نقش شوینده‌ها و پاک‌کننده‌ها در زندگی مردمان و بالابردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می‌شود و شرکت‌ها برای بیشتر دیده شدن محصول‌شان دست به اقدامات بازاریابی متفاوتی برای جلب نظر مشتری می‌زنند. به سراغ محمد مهدی تشرفی، کارشناس ارشد بازاریابی رفتیم تا نظر او را درباره استراتژی‌های بازاریابی محصولات شوینده قبل از تعطیلات نوروز بدانیم  .

هدیه و تخفیف

محمــد مهــدی تشـرفی درباره استراتژی‌های مختلفی که شرکت‌های ایرانی برای بـازاریــابی محصولات‌شان در آستانه سال نو در پیش می‌گیرند، بیان کرد: 

دوره های بازریابی، فروش، برند، تبلیغات و مذاکره