مدرس و مشاور مارکتینگ و برندینگ

دوره های بازاریابی، فروش، مدرس بازاریابی و برندسازی

فروش سیمان :: دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش،تبلیغات،کلاس های آموزشی
دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی
آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی

معرفی مدیر عامل

استاد علی خویه

www.khooyeh.ir
www.khooyeh.com
-مدرس دانشگاه،
-دارای بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی و حرفه ای از فروشندگی و ویزیتوری تا مدیریت
-مولف و مترجم ۱۲ کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی
-عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،
-دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفرساعت دوره و کارگاه های آموزشی و کاربردی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی
-دارای سابقه همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،
-مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر و شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی
-ارایه دهنده بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی
-سخنران بیش از صدها سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار
-مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما،
-عضو هیات تحریریه نشریات مختلف
-دارای تجربه فروش، تبلیغات و بازاریابی از دوران کودکی در مغازه پدرش

تماس با ما:
مدیر برنامه ها
09123998027
09034991194
تماس با استاد علی خویه
09122991608
صفحه اینستاگرام
www.instagram.com/khooyeh.ir
کانال تلگرام @mmsbc و @drmall

چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی در محل:......
1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
2- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
3- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
4- رضایت بیشتر مخاطبان، تمرکز مخاطبان، مشارکت بیشتر مخاطبان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروش سیمان» ثبت شده است

یکــی از اولیــن بخشــهایی کــه در هــر ســازمان مــورد توجــه قــرار میگیــرد بخــش فــروش اســت چــرا کــه شــریان هــای تامیــن نقدینگــی از آن مســیر میگــذرد امــا در دنیــای امــروز مدیــران هوشــمند میداننــد کــه قلــب تپنــده ســازمان در شــیوه هــای نویــن تــدارکات کالا(ماشــین آلات، قطعــات یدکــی) وخدمــات، خریدهای موثــر (purchasing Efficient) و اشــراف بــه مهــارت هــای مذاکــره و فنــون تنظیــم قراردادهــای تجــاری اســت.
اصــولا مســئولان خریــد یــک نقــش اساســی را در موفقیــت و یــا شکســت مالــی یــک ســازمان ایفــا میکننــد. براســاس مطالعــات آمــاری، فعالیــت هــای مربــوط بــه خریــد میتوانــد در بیــش از 70% کل بودجــه ی یــک ســازمان ســهیم باشــد.
بــرای داشــتن یــک خریــد موفــق بایــد نگاهــی ژرف و موشــکافانه بــه تکنیــک هــای مذاکــره ای داشــت. در عیــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه عــلاوه بــر آگاه بــودن بــه فــن مذاکــره عامــل مهــم دیگــری نیــز تاثیرگــزار میباشــد و آن آمادگــی داشــتن (preparation ) در مرحلــه ی اول اســت. منظــور از آمادگــی، شــناخت دقیــق مقــررات حاکــم بــر قراردادهــا، درج نــکات الزامــی در هــر قــرارداد و همچنیــن شــناخت مزایــا و معایــب کالا و خدمــات )کیفیــت، زمــان، قیمــت( در هــر یــک از تامیــن کننــدگان مــی باشــد.


• نکات و تکنیک های برندسازی در صنعت سیمان و صنایع وابسته
• ارتقــای مهــارت هــای حرفــه ای در مذاکــره و تنظیــم قراردادهــای تجــاری ( خرید,فروش و حمل و نقل وبیمه)
• بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات مدیــران در تنظیــم قراردادهــا خریــد وفــروش (نکات موفقیت آمیزو زیان آور)
• تبیین نقاط تمایز سازمان های موفق و الگوبرداری از آنها (Benchmarking)
• مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت سیمان و صنایع وابسته
• ایجاد فرصت برای شناسایی تامین کنندگان، فروشندگان وتجار
• آشــنایی مدیــران و کارشناســان خریــد بــا ضــرورت هــای کســب اطلاعــات کامل در استعلام از نگاه تامین کنندگان ( قیمت،کیفی، زمان تحویل)

• ارائــه تجربیــات بــرون ســپاری در کارخانجــات ســیمان، قراردادهــای ناقــص (contracts Incomplete ) و مذاکرات مجدد (Renegotiation )
• آشــنایی بــا شــیوه صحیــح اســتعلام گیــری، ارایــه فــرم هــای استاندارداســتعلام وتنظیم اسناد مالی برای حسابداری
• انتخــاب صحیــح تامیــن کننــدگان براســاس شــاخصه هــای کیفــی وکمــی (CBE) و (TBE)
• انواع مشتریان سیمان و تکنیک ها برخورد با آنها

• تکنیک ها و روش های متقاعد سازی
• فرمول SUB در فروش سیمان

• تکنیک Smart در بازاریابی و فروش


دوره های بازریابی، فروش، برند، تبلیغات و مذاکره